Shrimp Fried Rice

Shrimp Fried Rice

(S) $6.00 - (L) $10.00