Shrimp Shumai (8)

Shrimp Shumai (8)

$4.00

Japanese shrimp dumplings